محصولات جدیدی که در دناکالا 30درصد تخفیف خورده اند :